RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

A Compliment del deure d’informació establert a la Llei La 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que aquesta web és titularitat de:

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD” ), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, El Responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el RGPD), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el consentiment al tractament de les vostres dades amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per la seva part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic següent: info@esquella.com

SSL

El Responsable ha contractat per al vostre lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Informació a l’Usuari

Club Pirinenc l’Esquella, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació a través del seu lloc web.

Club Pirinenc l’Esquella, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa se us facilita la següent informació referent al tractament de les vostres dades:

Finalitat del tractament de les vostres dades: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Club Pirinenc l’Esquella, i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició.
Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Destinatari o cessió de les dades: Les vostres dades seran tractades per Club Pirinenc l’Esquella, i prestadors de servei o col·laboradors.

Drets dels interessats:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades ia la limitació o oposició del vostre tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

S’ha d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret d’exercir.

Adreça postal: Club Pirinenc l’Esquella, Carrer Mestre Isern, 24, 17534, Pardines, Girona
Adreça electrònica: info@esquella.com

2.- Informació facilitada per l’usuari

Si sou menors de 18 anys no està permès l’ús de formularis a la nostra web.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita , lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.- Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Girona.


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

En Cumplimiento del deber de información establecido en la Ley La 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que la presente web es titularidad de:


Denominación Social: Copyright © 2019 Club Pirinenc l’Esquella


CIF / NIF: C.I.F G55361224


Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Girona,


Domicilio Social: Carrer Mastre Isern, 24, 17534, Girona


Teléfonos: +34


e-Mail: info@esquella.com


Nombre de dominios: https://www.esquella.com/
(En Adelante El sitio web)

OBJETO
El Responsable pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el “RGPD”), y la normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

El Responsable se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del Responsable.

RESPONSABILIDAD
El Responsable se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario.

Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor, debidamente inscrito, que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

POLITICA DE ENLACES
Desde el presente sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que El Responsable no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, El Responsable manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El Responsable no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del Responsable. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, El Responsable se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, El Responsable no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

PROTECCIÓN DE DATOS
El Responsable se encuentra profundamente comprometido en el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el “RGPD”), y la normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, El Responsable informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines comerciales en cada momento.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del Responsable o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del Responsable. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del Responsable será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, El Responsable cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El Responsable autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir a la página principal del sitio web del Responsable.

El Responsable reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del Responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por su parte.

Para todas aquellas imágenes en las que el software de diseño lo permite, se han incluido las referencias correspondientes a la autoría y licencia correspondiente.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: info@esquella.com

SSL
El Responsable ha contratado para su sitio web un certificado SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificado SSL permite proteger toda la información personal y confidencial que se pueda manejar en un sitio web, independientemente de la información que se esté transmitiendo, como por ejemplo, desde cualquiera de los formularios de contacto del sitio web hasta el servidor, o los datos introducidos para la subscripción de boletines de noticias o accesos a las áreas protegidas, etc.

La dirección del sitio web aparecerá en color verde, activándose el protocolo “https” que permite conexiones seguras desde un servidor web al navegador del usuario.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- Información al Usuario

Club Pirinenc l’Esquella, informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación a través de su sitio web.

Club Pirinenc l’Esquella, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que se le facilita la siguiente información referente al tratamiento de sus datos:

Finalidad del tratamiento de sus datos: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por Club Pirinenc l’Esquella, y relacionadas con sus productos y servicios, o con los de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.
Criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que no se solicite su suspensión por parte del interesado, ejerciendo sus derechos sobre los datos, y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatario o cesión de los datos: Sus datos serán tratados por Club Pirinenc l’Esquella, y prestadores de servicio o colaboradores.

Derechos de los interesados:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Debe identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.

Dirección postal: Club Pirinenc l’Esquella, Carrer Mestre Isern, 24, 17534, Pardines, Girona
Dirección electrónica: info@esquella.com

2.- Información facilitada por el usuario

Si eres menor de 18 años no está permitido el uso de formularios en nuestra web.

Los Usuarios, introduciendo sus datos en los formularios de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del Responsable, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

Todos los datos solicitados a través del sitio web son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios que El Responsable le facilite, sean completamente ajustados a sus necesidades.

  1. Medidas de seguridad

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, El Responsable está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El Responsable garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

  1. Brechas de Seguridad

El Responsable informará sobre cualquier brecha de seguridad que afecte a la base de datos que utiliza este sitio web, o que afecte a cualquiera de nuestros servicios de terceros, a todas y cada una de las personas, datos de los cuales puedan haber sido afectadas, y autoridades, dentro de las 72 horas siguientes a la detección de la brecha.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Girona.

Què cal fer per seguir el nostre canal de WhattsApp "Esquella Informa"?

  1. Desar a la llista de contactes del vostre telèfon el nou contacte Esquella Informa amb el núm. de telèfon 683 36 10 22
  2.  Obrir l’aplicació de WhatsApp i escriure a Esquella Informa el següent missatge:

    ALTA + Nom i cognoms + DNI.

    Exemple: ALTA Joan Pla Martí XXXXXXXXXX

Esquella Informa pretén ser una eina de difusió i d’informació àgil que per arribar al major nombre de socis i simpatitzants de la nostra entitat. Amb tots els interessats que es donin d’alta al servei es crearà una llista de Nova Difusió a la qual s’enviaran els missatges. D’aquesta manera es garantirà la privacitat de les persones que en formen part, ja que els números quedaran ocults.

Aquest servei és unidireccional, és a dir, el farem servir des del Club per comunicar i difondre tota aquella informació que creiem que pot ser del vostre interès. Si volguéssiu comunicar qualsevol proposta, aclarir dubtes, consulta de dades… el canal de comunicació que cal utilitzar és info@esquella.com